N. glandulifera hybrid, seedling 12cm pitcher. Malesiana hybrid